Лекції

Татарчук Т. Р

1

Основні поняття та закони хімії

2

Будова атома. Періодичний закон та П. С. хім. елем.

3

Систематика та номенклатура неорганічних сполук

4

Хімічний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії

5

Фізичні та хімічні властивості розчинів. Гідроліз солей

6

Основи хімічної термодинаміки

7

Кінетика хімічних реакцій

8

Оксидаційно відновні реакції

9

Загальні властивості металів

10

Гідроген та сполуки Гідрогену

11

Елементи VІІ А групи

12

Елементи VІ А групи

13

Елементи V А групи

14

Елементи  ІV А групи

15

Елементи ІІІ А групи

16

Елементи І А групи

17

Елементи ІІ А групи

18

Елементи І В групи

19

Елементи ІІ В групи

20

Елементи ІV В групи

21

Елементи V В групи

22

Елементи VІ В групи

23

Елементи VІІ В групи

24

Елементи VІІІ В групи

Практичні

Татарчук Т. Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторні

Татарчук Т. Р

Солтис Л. М.

 

 

 

 

 

 

Додатково

Питання до екзамену

Питання до контрольної роботи 1

Питання до контрольної роботи 2

Робоча навчальна програма Неорганічна Хімія

Лекції

 Кузишин О. В.

1

Предмет та задачі аналітичної хімії. Аналітичні реакції, їх характеристики. Сильні та слабкі електроліти

2

Закон дії мас у гомогенних системах. Катіони І аналітичної групи.

3

Рівноваги в гетерогенних системах. Катіони II та III аналітичних груп.

4

Буферні розчини. Амфотерність та її використання в аналітичній хімії. Катіони IV, V, VІ аналітичних груп. Систематичний хід аналізу суміші катіонів I-VІ аналітичних груп.

5

Якісний аналіз аніонів.

6

Предмет і задачі кількісного аналізу. Гравіметричний аналіз.

7

Розчини. Характеристика розчинів. Способи вираження складу розчинів.

8

Титриметричні методи аналізу. Їх класифікація. Вимоги до реакцій. Стандартні речовини і стандартні розчини.

9

Фізико-хімічні методи аналізу.

Лабораторні

 Кузишин О. В.

1

Основні прийоми роботи в аналітичній лабораторії. Хімічний посуд. Зважування.

2

Хімічні методи розділення та виявлення катіонів.

3

Хімічні методи розділення та виявлення аніонів.

4

Аналіз розчинної у воді солі.

5

Гравіметричний аналіз.

6

Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування.

7

Комплексонометрія.

8

Титриметричний аналіз. Окисно-відновне титрування.

Додатково

 

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри НФХ для студентів спеціальності "Біологія"  

 

Курс

Назва предмету

Вид роботи

Викладач

І

"Неорганічна хімія"

Лекції, Практ, Лаб.

Татарчук Т.Р.Солтис Л.М.Тарас Т.М.

І

"Аналітична хімія "

Лекції, Лаб.

Кузишин О.В.Солтис Л.МВерста О.М.

II

"Фізколоїдна хімія"

Лекція, Практ

Сіренко Г. О.

ІІ

"Органічна хімія"

Лекції,Лаб.

Матківський М.П.Солтис Л.М,  Кузишин О.В.

ІІ

"Аналітична хімія "

Лекції, Лаб.

Кузишин О. В.Солтис Л. М